Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. so sídlom Radlinského 5, 917 01 Trnava IČO: 31434541, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3122/T (ďalej len „predávajúci“) a zákazníkom ako kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi súhlasí, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.2 Adresa elektronickej pošty predávajúceho objednavky@ssv.sk. Telefónne číslo predávajúceho: 033/5907718. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.eobchod.ssv.sk.

1.3 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Spolkom sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. ako predávajúcim a spotrebiteľom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách chýb tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Vzájomné vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP.

1.4 Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z. z., alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za chyby tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

 

2. Objednávka

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim na e-shope predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená predávajúcim v súlade s VOP. Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku prostredníctvom internetového obchodu. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka bez zbytočného odkladu spracovaná a na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikácia tovaru a náklady doručenia, spôsob platby, údaje o mieste kde má byť tovar dodaný, príp. ďalšie informácie. V tomto e-maile o akceptácii objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy, formulár Odstúpenia od zmluvy, prípadne link v e-maile na tieto informácie a dokumenty. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí  vašej objednávky, prípadne jej časti dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy a  táto objednávka sa stáva záväznou pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a spôsob doručenia, dodacia, fakturačná adresa, e-mailový alebo telefonický kontakt na kupujúceho.

Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP.

Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v právnych predpisoch. Prílohou VOP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Všetky ceny za tovar a služby v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Pre členov SSV platia ceny uvedené ako „členovia SSV“.

3.1 Dodacie lehoty a spôsob dodania tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Pri každom titule je uvedený predpokladaný čas, do koľkých pracovných dní daný produkt odovzdávame pošte, kuriérovi alebo na osobný odber v predajniach SSV. Táto doba má informačný charakter a môže byť v závislosti od skladových zásob kratšia alebo dlhšia. V prípade produktov, ktoré sú na objednávku, môže byť dodacia doba dlhšia ako 30 dní. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru. Ak sa nám objednaný tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 14 dní na bankový účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Objednaný tovar posielame Slovenskou poštou formou listu alebo balíka 1. triedy a kuriérskou službou. Osobný odber je možný vo všetkých predajniach SSV. O odovzdaní zásielky prepravcovi alebo jej príprave na osobný odber Vás budeme informovať e-mailom. Ak Vám tovar nebude doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu, aj nás. O dôvodoch nedoručenia a následnom doručení Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky a či bola dodaná zásielka kompletne, najmä počet balíkov/zásielok. V prípade poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci povinný to bezodkladne, najneskôr však do 12 hodín, oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je zistené narušenie obalu balenia či zásielky neoprávneným otvorením zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

3.2 Spôsob platby

  • doručenie na dobierku
  • platba kartou
  • elektronické bankovníctvo
  • platba v hotovosti pri osobnom odbere
  • platba na faktúru (pre firmy, organizácie)

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá slúži zároveň ako záručný list. Pri osobnom odbere v predajniach SSV nie je priložená faktúra, ale kupujúcemu je daný doklad z registračnej pokladne.

3.3 Doprava a poštovné

Podľa spôsobu platby a výberu poštovného Vám pri doručovaní k príslušným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné. Žiadne iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky poštovného platia pre územie Slovenskej republiky. Pri objednávke nad 20,00 € poštovné neúčtujeme. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia.

Slovenská pošta, zásielka 1. trieda – len platba vopred: 1,99 €

Kuriérska spoločnosť – platba vopred: 2,99 €

Kuriérska spoločnosť – dobierka: 3,49 €

Osobný odber: zdarma

Pre firmy a organizácie, pri nadrozmernom tovare alebo pri individuálnej dohode je tovar doručovaný na adresu kupujúceho zdarma. Spôsob dodania tovaru volí kupujúci, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností.

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený uplatniť si voči nemu všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

3.4 Stornovanie objednávky

Kupujúci môže e-mailom doručeným predávajúcemu zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, ak toto zrušenie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci vykoná potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky) postupom podľa VOP. V takomto prípade nás, prosím, čo najskôr kontaktujte e-mailom na objednavky@ssv.sk a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, príp. iným spôsobom na základe dohody strán. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar z dôvodu jeho vypredania alebo stiahnutia z ponuky. O stornovaní objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo mailom. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

4. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

4.1 Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy/uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale  a predaj periodickej tlače
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adrese Spolok sv. Vojtecha VOJTECH spol. s r. o. Radlinského 5, 917 01 Trnava. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webom sídle (e-shope) predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z. z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim (ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebovania a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.

V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných chýb).

 

5. Reklamačné podmienky, vrátenie tovaru a záručná doba

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, alebo na osoby, nakupujúce tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za chyby tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode na základe občianskoprávnych vzťahov je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar po dohode s nami zašlite, prosím, na adresu Spolok sv. Vojtecha, Radlinského 5, 917 01 Trnava. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa. Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v niektorej z našich predajní s tým, že v predajni nemôžete priamo požadovať vybavenie reklamácie. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením.

5.1 Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na objednavky@ssv.sk. Ak sme Vašu reklamáciu nevybavili na Vašu spokojnosť alebo sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z. z. podať návrh na začatie  alternatívneho  riešenia sporu. Subjektom na mimosúdne riešenie sporov je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

6. Ochrana osobných údajov

Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o., ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli www.eobchod.ssv.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „ZoOOÚ“). Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. ako prevádzkovateľ www.eobchod.ssv.sk sa zaväzuje k nižšie  uvedenému.
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím.
Ako kupujúci musíte pri Vašej registrácii, resp. objednávke uviesť nasledujúce údaje. Ak ste fyzická osoba, sú to tieto: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za kúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.
V prípade, že požadujete doručovanie objednávky na inú adresu ako je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania. Ak nakupujete ako právnická osoba alebo živnostník, ste povinný oznámiť predávajúcemu nasledujúce údaje o firme: obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Vaše osobné dáta sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom. 
Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby.  Neposkytujeme ich tretím stranám. 
Používaním internetového obchodu www.eobchod.ssv.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a udeľujete predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môžete písomnou formou kedykoľvek odvolať. Pravidlá zachádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

Poučenie:

Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

7. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa riadne zoznámil so znením obchodných podmienok internetového obchodu ssv.sk, že im porozumel a bez výhrad akceptuje. Práva a povinnosti účastníkov sa riadia záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy/VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Ďakujeme za Váš záujem a prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom obchode.